Městský obvod Plzeň 6 - Litice
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduRealizace a stav bio odpadu na území MO 6 Litice

Realizace a stav bio odpadu na území MO 6 Litice

 

Povinnost zajistit oddělené soustřeďování biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BIO odpadů) ukládá obcím zákon o odpadech, kterou statutární město Plzeň splnilo obecně závaznou  vyhláškou statutárního města Plzně č. 5/2014. Legislativa dále stanovuje způsob zajištění odděleného
soustřeďování složek komunálního odpadu, který může obec provádět prostřednictvím sběrných dvorů, velkoobjemových kontejnerů, sběrných nádob nebo kombinací těchto způsobů.
 
Zákon o odpadech dále stanovuje tzv. hierarchii nakládání s odpady. Na prvním místě je vždy snaha o předcházení vzniku odpadů (kompostování přímo v místě vniku BIO odpadů), dále je třeba hledat cesty k jeho využití (např. kompostování v kompostárnách nebo využití v bioplynových stanicích) a až jako poslední možné řešení je odstranění odpadů (skládkování).
 
Nový systém sběru BIO odpadů na území města Plzně umožní jednak každodenní bezplatné odkládání BIO odpadů na sběrných dvorech (již stávající systém toto umožňoval), odkládání do sběrných nádob (240l hnědé nádoby) a do velkoobjemových kontejnerů. Poslední možností je komerční objednání „vlastní“ nádoby do domu od společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. za daných podmínek a příslušnou úhradu dle ceníku.
 
Město Plzeň se nově rozdělí na dvě oblasti, a to na červenou a zelenou. V červené zóně, kde převládá
zástavba bytových domů, bude zachován nádobový sběr do hnědých nádob, protože je zde produkce
kuchyňských BIO odpadů konstantní po celý rok, tedy nedochází zde k sezónním výkyvům produkce
BIO odpadů. Nově tedy dojde k doplnění nádob do oblasti sídlištní zástavby Městského obvodu Plzeň
4, kde doposud nebyly, a to ke stávajícím stanovištím nádob pro tříděný odpad. Naopak v oblasti zelené, kde převládá zástavba rodinných domů a rekreačních objektů, vzniká vyšší produkce BIO odpadů s významnými sezónními výkyvy díky odlišné struktuře BIO odpadu na zahradách (posekaná
tráva, větve, listí atd.). Zde budou v pravidelných intervalech dle harmonogramu přistavovány velkoobjemové kontejnery na konkrétních stanovištích. Podrobnou mapu s rozdělením města do obou zón, přesnými stanovišti velkoobjemových kontejnerů a harmonogramem svozu jsou k nalezení na webových stránkách https://odpady.plzen.eu/.
 
Cílem optimalizace svozu BIO odpadů je jednotný plně funkční systém sběru BIO odpadů pro celé území města Plzně, který bude odpovídat potřebám konkrétního území. Realizací této optimalizace dojde k narovnání dostupnosti služby sběru BIO odpadů na území města pro všechny občany a do budoucna se také předpokládá zvýšení efektivity oddělného shromažďování BIO odpadů.
 
Celý projekt bude zahájen dne 1. 1. 2018, s tím že během prvního měsíce rozjezdu dojde k přesunu nádob v rámci navržených oblastí. Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny až s prvními pracemi
na zahradách, tzn. začátkem vegetačního období, vždy nejdéle od 9:00 do 18:00.
 
Konkrétní situace na území Městského obvodu Plzeň 6 Litice bude od 1. 1. 2018 následující:
·         území MO Plzeň 6 Litice je zařazeno do zelené zóny;
·         2 stanoviště velkoobjemového kontejneru v ul. DvorskáCihlářská;
·         den přistavení velkoobjemového kontejneru středa (Dvorská – lichá středa, Cihlářská – sudá středa).
 

Poslední aktualizace: 20. 12. 2017, Tereza Bušková