Městský obvod Plzeň 6 - Litice

Organizační struktura ÚMO 6

starostka


Blanka Kantová

místostarosta

Michal Hausner

Odbor výstavby a dopravy

pověřena výkonem funkce tajemnice

Markéta Holá

Odbor výstavby a dopravy
Jitka Kokošková

Odbor sociální, evidence obyvatel
Bc. Tereza Bušková

Finanční a poplatkové oddělení
Martina Draská

Úřad městského obvodu plní úkoly obce a pověřeného obecního úřadu v přenesené působnosti, není-li Statutem, jiným právním předpisem města nebo zákonem stanoveno jinak. Úřad dále pomáhá radě a zastupitelstvu obvodu v zabezpečování samostatné působnosti města obvodu svěřené a plní úkoly, které mu zastupitelstvo nebo rada města uložily; pomáhá rovněž výborům zastupitelstva a komisím rady v jejich činnosti.

Poslední aktualizace: 3. 4. 2019, Tereza Bušková