Městský obvod Plzeň 6 - Litice

Dotace obvodu

V roce 2024 přijímáme žádosti o Individuální dotace.

Tyto dotace mají za cíl podpořit činnosti nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru.

Příspěvek může obdržet každá právnická i fyzická osoba vykazující tělovýchovnou, sportovní, kulturní či jinak veřejně prospěšnou činnost působící na území MO Plzeň 6 Litice.

Poskytování dotací podléhá těmto podmínkám: Závazné pokyny a podmínky pro žadatele

Příjem žádostí probíhá od 19.2.2024 do 19.4.2024.

Vzhledem k časové náročnosti kontroly podaných žádostí doporučujeme podat žádost nejpozději do 10.4.2024.

Dotace jsou poskytovány na základě žádosti doručené ve vypsaném termínu po jejím posouzení a schválení v Zastupitelstvu MO Plzeň 6 – Litice dne 24.4.2024.

V případě zájmu o individuální dotaci je nutné předem kontaktovat tajemnici Úřadu městského obvodu Plzeň 6 - Litice, k založení předběžné žádosti v aplikaci eDotace. Žádosti o dotace se poté podávají výhradně elektronicky a to prostřednictvím aplikace eDotace na adrese https://dotace.plzen.eu/, kde se žadatel zaregistruje a zřídí si zde tzv. Můj účet.

Kontakt: tajemnice ÚMO Plzeň 6 Litice Mgr. Jitka Mužíčková, tel: 378 036 821, email: muzickova@plzen.eu

Dotační smlouvy:

Smlouvy o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci se dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, uveřejňují prostřednictvím registru smluv.

 

 

Příspěvek zásadně nebude poskytnut na investice, občerstvení, dary, mzdy a odměny a na jiné, žadatelem blíže nespecifikované náklady.

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Poslední aktualizace: 19. 2. 2024, Bocková Jana