Městský obvod Plzeň 6 - Litice
ÚvodÚřad a samosprávaTransparentní úřadPovinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle § 5 odst. 4 Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

č.

Název položky

Odkaz na položku

1.

Úplný oficiální název povinného subjektu.

Městský obvod Plzeň 6-Litice

2.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Město Plzeň je základním územně samosprávným celkem, založeným n základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších předpisů. Základním právním předpisem pro jeho činnost je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Městský obvod Plzeň 6 - Litice je částí územně členěného statutárního města s pravomocí svých orgánů na úseku samostatné a přenesené působnosti. Působnost a pravomoci mezi orgány města a městských obvodů jsou dány obecně závaznou vyhláškou statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve znění pozdějších doplnění.

3.

Popis organizační struktury povinného subjektu.

 

·         Starosta

·         Místostarosta

·         Zastupitelstvo - 11 členů

·         Kontrolní výbor - 3 členy

·         Finanční výbor - 3 členy

 

 

Komise: přestupková, povodňová, sociální, technická

Úřad:

·         Tajemník

·         Odbor finanční

·         Odbor výstavby a dopravy

·         Úřad služeb obyvatelstvu

4.

Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.

Klatovská 96/243
321 00 Plzeň-Litice

Telefon: 378 036 820 - 25
E-mail: 
postaumo6@plzen.eu
Datová schránka (ID): mcyb4a9

Starosta: Blanka Kantová

Telefon: 37803 6820
mobil: +420 724 182 132

 

Místostarosta: Michal Hausner
mobil: +420 776 181 180

 

Místostarosta: Ing. Aleš Bukovský, MSc.

4.1

Kontaktní poštovní adresa

Úřad městského obvodu Plzeň 6 – Litice
Klatovská 96/243
321 00 PLZEŇ

4.2

Adresa pro osobní návštěvu

Úřad městského obvodu Plzeň 6 – Litice
Klatovská 96/243
321 00 PLZEŇ

4.3

Úřední hodiny

Po, St : 6:30 -  11:00 a 12:00 - 17:30 hod.

Út, Čt : 8.00 – 11.00 a 12.00 – 14.00

Pá: 8.00 – 12.00

4.4

Telefonní čísla

Starosta: 37 803 6820
Tajemník: 37 803 6821
Odbor výstavby a dopravy: 37803 6822-23
Úřad služeb obyvatelstvu: 37803 6824-25

4.5

Číslo faxu

378 036 829

4.6

Adresa internetové schránky

http://umo6.plzen.eu

4.7

Adresa e-podatelny

postaumo6@plzen.eu

4.8

Další elektronické adresy - datová schránka

mcyb4a9

5.

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

19-15629311/0100

6.

Identifikační číslo organizace (IČO)

0075370

7.

Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ00075370

8.

Seznamy hlavních dokumentů

Rozpočet obvodu

9.

Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu úřadu (viz bod 4.1). Za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického
podpisu, doručená na elektronickou podatelnu úřadu (viz bod 4.7), nebo do datové schránky úřadu (viz bod 4.8).

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Písemné žádosti a další podání je potřeba adresovat na adresu úřadu (viz bod 4.1).
Ústní žádosti a další podání lze podat na úřadu Plzeň 6, Litice v úředních hodinách (viz bod 4.3)

11.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat písemně nebo ústně u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne:
a) doručení sdělení podle § 6, §14odst. 5 písm. c nebo § 17 odst. 3,
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7
Stížnost řeší § 16a) InfZ.

12.

Formuláře

formulář

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.:
- pro 
- pro online podání

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

14.

Předpisy

14.1

Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (InfZ), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

14.2

Vybrané předpisy obce

Právní předpisy města jsou dostupné na internetových stránkách:
http://vyhlasky.plzen.eu/

15.

Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad je vypracován v souladu s NV č. 173/2006 Sb.
Sazebník úhrad za poskytování informací

16.

Licenční smlouvy

Městský obvod dosud neuzavřel žádnou licenční smlouvu.

17.

Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2018 

Výroční zpráva za rok 2019 

 

18.

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.

Nejsou zřízeny

Poslední aktualizace: 11. 1. 2021, Tereza Bušková


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany