Městský obvod Plzeň 6 - Litice
ÚvodÚřad a samosprávaTransparentní úřadPovinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle § 5 odst. 4 Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

č.

Název položky

Odkaz na položku

1.

Název

Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 6 – Litice

2.

Důvod a způsob založení

Město Plzeň je základním územně samosprávným celkem, založeným na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších předpisů. Základním právním předpisem pro jeho činnost je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Městský obvod Plzeň 6 - Litice je částí územně členěného statutárního města s pravomocí svých orgánů na úseku samostatné a přenesené působnosti. Působnost a pravomoci mezi orgány města a městských obvodů jsou dány obecně závaznou vyhláškou statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve znění pozdějších doplnění.

3.

Organizační struktura

 

·         Starosta

·         Místostarostové

·         Zastupitelstvo - 11 členů

·         Kontrolní výbor - 3 členy

·         Finanční výbor - 3 členy

 

 

Komise: Přestupková, Povodňová, Komise pro sociální a kulturní oblast

Úřad:

·         Tajemnice

·         Finanční a poplatkové oddělení

·         Odbor výstavby a dopravy

·         Odbor sociální a evidence obyvatel

4.

Kontaktní spojení


 

 

4.1

Kontaktní poštovní adresa

Úřad městského obvodu Plzeň 6 – Litice
Klatovská 96/243
321 00 PLZEŇ

4.2

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Úřad městského obvodu Plzeň 6 – Litice
Klatovská 96/243
321 00 PLZEŇ

4.3

Úřední hodiny

Po, St : 6:30 -  11:00 a 12:00 - 17:30 hod.

mimo úřední hodiny:

Út, Čt : 8.00 – 11.00 a 12.00 – 14.00

Pá: 8.00 – 12.00

4.4

Telefonní čísla

Starosta Michal Hausner: +420 378 036 820

 

I. Místostarostka Mgr. Veronika Lukešová:  +420 378 036 820

 

II. Místostarosta Ing.Radek Palán


Tajemnice: +420 378 036 821,

mobil: +420 724 182 132


Odbor výstavby a dopravy:
+420 378 036 822-23

Sociální odbor: +420 378 036 824
Finanční a poplatkové oddělení: +420 378 036 825

4.5

Adresa internetových schránek

http://umo6.plzen.eu

4.6

Adresa podatelny

Úřad městského obvodu Plzeň 6-Litice,

Klatovská 96/243, Plzeň-Litice 321 00

Podporované technické nosiče dat:
1.CD, DVD se souborovým systémem ISO9660
2.DVD se souborovým systémem UDF
3.USB FLASH (formát PC)
4.7
Elektronická adresa podatelny
postaumo6@plzen.eu

4.8

Datová schránka

mcyb4a9

5.

Případné platby lze poukázat

19-15629311/0100

6.

IČO

00075370

7.

Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00075370

8.

Dokumenty

8.1

Seznam hlavních dokumentů

Koncepční dokumenty

8.2

Rozpočet

Rozpočet obvodu

9.

Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu úřadu (viz bod 4.1). Za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického
podpisu, doručená na elektronickou podatelnu úřadu (viz bod 4.7), nebo do datové schránky úřadu (viz bod 4.8).

10.

Příjem podání a podnětů

https://portal.gov.cz/

 

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

 

Formuláře pro řešení různých životních situací:

formulář

 

11.

Předpisy

 

11.1

Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

11.2

Vybrané právní předpisy

Právní předpisy města jsou dostupné na internetových stránkách:
http://vyhlasky.plzen.eu/

12.

Úhrady za poskytování informací

12.1

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad na rok 2022

Sazebník úhrad na rok 2023

12.2Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informacíŽádná rozhodnutí nebyla vydána
13.

Licenční smlouvy

13.1Vzory licenčních smluv

Vzory licenčních smluv nebyly stanoveny

13.2Výhradní licence

Městský obvod dosud neuzavřel žádnou licenční smlouvu.

14.

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2019 

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2022

 

 

Poslední aktualizace: 1. 3. 2023, Tereza Bušková