Městský obvod Plzeň 6 - Litice
ÚvodÚřad a samosprávaVolby 2022JAK VOLIT V LETOŠNÍCH KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH?

JAK VOLIT V LETOŠNÍCH KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH?

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dnech 23. a 24.9.2022. V první den voleb začíná hlasování ve 14:00 hodin a končí ve 22:00 hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 8:00 hodin a končí ve 14:00 hodin.

Místem pro konání voleb pro volební okrsek na území městského obvodu Plzeň 6-Litice je volební místnost v přízemí budovy Úřadu městského obvodu, Klatovská 96/243, Plzeň-Litice. Místnost je vybavena i bezbariérovým přístupem.

Volit budeme 47 členů do Zastupitelstva města Plzně a 11 členů do Zastupitelstva městského obvodu Plzeň-Litice. Právo volit má občan České republiky, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb přihlášen v této obci k trvalému pobytu. Voličem může být také občan státu EU, který nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území MO Litice nebo držitelem povolení k trvalému pobytu na tomto území. Není možné hlasovat v jiném volebním okrsku, než v místě příslušném. Pro tyto volby nelze požádat o vydání voličského průkazu. Volič, který ze zdravotních důvodů se nebude moci dostavit do volební místnosti, může požádat obecní úřad, aby k němu v den voleb byli vysláni dva členové volební komise s přenosnou volební schránkou. Toto je opět možné pouze na území obvodu MO Litice.

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR, jde-li o cizince průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu (viz výše). Každý volič hlasuje samostatně, zastoupení není přípustné.

Nejpozději před dnem voleb obdrží voliči na adresu svého trvalého pobytu hlasovací lístky, a to jak pro volbu do Zastupitelstva města Plzně (lístek s růžovým pruhem), tak pro volbu do Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 6. Oba hlasovací lístky se vkládají společně do jedné úřední obálky, kterou volič obdrží od komise ve volební místnosti.

A jakým způsobem lze vlastně upravit hlasovací lístek?

1.       Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí uvedeném na hlasovacím lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.

2.       Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoliv volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.

3.       Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.

 

Poslední aktualizace: 20. 9. 2022, Jana Bocková


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany